Ochrana a zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) je společnost Martin Vaněk, provozovatel internetového obchodu www.hranol.com se sídlem Ruská 1163/68, Ostrava – Vítkovice, 703 00, IČ: 47830662, zapsané v obchodním rejstříku vedeném na krajském obchodním soudě v Ostravě, oddíl A, vložka 15236.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen osobní údaje) pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi správcem a kupujícím,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (pro zasílání obchodních sdělení),
 • souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu v případě, že nedošlo k objednávce zboží.

Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů,
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány a jsou přístupné pouze správci. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě kupní smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Kupující má právo:

 • na přístup ke svým osobním údajům,
 • na opravu osobních údajů,
 • na výmaz osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost údajů,
 • odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu nebo elektronicky na email obchod@hranol.com.

Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a k zabezpečení datových úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv.cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv.cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat, stačí odeslat e-mail na obchod@hranol.com.

Odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Kontaktní údaje prodávajícího:

Martin Vaněk, Ruská 1163/68, Ostrava – Vítkovice, 703 00
e-mail: obchod@hranol.com, tel. 595 952 120

Kuchyně  |   Skříně  |   Kanceláře  |   Nábytek  |   Schodiště  |   Dveřě, okna  |   Pergoly  |   Stavební sklo  |   Ornamentní sklo

Ochrana a zpracování osobních údajů

© 2013 Hranol - Ruská 1163/68, Ostrava-Vítkovice, telefon: 595 952 120

  Tento projet je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj a ministerstvem průmyslu a obchodu.